ފުނަދޫ އާއި މަގޫދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތްތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ހުޅުއްވައިދެއްވުން

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.