ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ރިޕޯޓް: ސިޓީ ކައުންސިލާ ސަރުކާރުގެ ކޯޅުން! މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަސް!

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.