ވީޑިއޯ: ޗާގޮސް މައްސަލާގައި މެމްބަރު އިސްމާއިލް އަޙްމަދުގެ ފާޑުވިދާޅުވުން ރައީސް ނަޝީދަށް

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.