ވީޑިއޯ: ޓެކްސް ނިޒާމް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރި އިރުވެސް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވި

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.