ވީޑިއޯ: ރައީސް ނަޝީދަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސަތުދޭން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.