“ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް” ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.