ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ރިޕޯޓް| ރައީސް ޔާމިންގެ ހުކުމް: ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އަންނަ ބޮޑު ބަދަލަކަށް ވެދާނެތަ؟

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.