ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ރިޕޯޓް: ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ޕާޓީތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް!

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.