މަރަދޫގައި ޤާއިމުކުރާ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.