ވީޑިއޯ: މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ގޮނޑީގައި މެމްބަރު ޝަރީފު އިށީނދެވަޑައިގަތުމުން މެމްބަރު ޖާބިރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުން

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.